InHoAc N – สมุดบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับรายจ่าย)

InHoAc N (In my Tip: Household Account New) สมุดจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

เป็นความตั้งใจที่จะจัดทำสมุดจดบันทึกบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) ให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกรายรับและรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการพกพาอุปกรณ์ที่ยุ่งยาก ลดความผิดพลาดในการคำนวณ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทำให้การทำบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) :

– ทำให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือน
– ทำให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน
– นำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเงิน จัดลำดับความสำคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่าย ว่ารายจ่ายใดมีความจำเป็น รายจ่ายใดไม่มีความจำเป็นสามารถตัดออกได้

คุณสมบัติ :

– แบ่งประเภทบัญชีออกเป็น: รับ/จ่าย, เก็บออม, เจ้าหนี้ และลูกหนี้
– หมวดหมู่การรับจ่ายเงินสามารถแบ่งหมวดย่อยได้ ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดขึ้น
– ใช้ฟีเจอร์เสียงของ Google เลือกที่จะพูดหรือพิมพ์ชื่อรายการ
– เลือกรายการที่เคยบันทึก (รายการประจำ) แทนการเริ่มบันทึกใหม่เพื่อความรวดเร็ว
– สำรองข้อมูลด้วยตนเอง ส่งหรือแชร์ไฟล์ไปยังที่ที่ต้องการ
– ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้
– ตั้งวันที่เริ่มต้นของเดือน
– รองรับหลายสกุลเงิน
– รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แหล่งข้อมูล :

การทำบัญชีครัวเรือนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ช่วยให้มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดทำเป็นบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง และนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น บริโภคตามความจำเป็นและเหมาะสม หากมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บออมไว้เพื่อใช้ในอนาคต

บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือสู่เศรษฐกิจพอเพียง
นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายว่ามีมากน้อยอย่างไร สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เมื่อเปรียบเทียบยอดรวมรายรับทั้งหมดกับรายจ่ายทั้งหมดก็จะทำให้ทราบว่ามีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่าย

สมุดบันทึกรายรับ – รายจ่ายครัวเรือน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและองค์กรภาคี